Wettelijke vermeldingen

Juridische informatie

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website camping-solaire.fr op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en controle van de website:

Eigenaar: CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH – Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – Quai les Iscles 05400 VEYNES – 5530Z – 32274601700019
Ontworpen doorSequoiasoft – webdesign-bureau gespecialiseerd in de creatie van websites voor campings
Verantwoordelijk voor de publicatie: CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH – contact@camping-solaire.com
De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster: CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH – contact@camping-solaire.com
Host: Infomaniak – Technoparkstrasse 3 8406 Winterthur – Zwitserland

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site camping-solaire.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en gebruikers van de site camping-solaire.fr wordt dan ook verzocht om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH kan echter beslissen de site te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval tracht de camping de gebruikers vooraf in te lichten over de data en de tijdstippen van het onderhoud.

De site camping-solaire.fr wordt regelmatig bijgewerkt door CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH. De wettelijke vermeldingen kunnen dus ook te allen tijde worden gewijzigd: deze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website camping-solaire.fr is het verschaffen van informatie over alle activiteiten van het bedrijf.

CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH spant zich in om de informatie op de site camping-solaire.fr zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De camping kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit te wijten is aan de camping zelf of aan partners die deze informatie verstrekken.

Alle op de site camping-solaire.fr verstrekte informatie wordt louter ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site camping-solaire.fr niet volledig. Deze informatie wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de informatie online is geplaatst.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een geüpdatete browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en vervalsing.

CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving, logo’s, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven door: CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wetgeving met betrekking tot de Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan apparatuur van de gebruiker bij het bezoek aan de site camping-solaire.fr, door gebruik van apparatuur die niet overeenkomt met de specificaties vermeld in punt 4, of door een bug of een incompatibiliteit.

CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade (zoals verlies van een markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site camping-solaire.fr.

Er zijn interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen via het contactformulier) beschikbaar voor gebruikers. CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke content te verwijderen die in deze zones is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens. Indien nodig behoudt CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH zich ook het recht voor de gebruiker wettelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte middel (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site camping-solaire.fr kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site camping-solaire.fr, de internetprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH alleen persoonsgegevens van de gebruiker die nodig zijn om gebruik te maken van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site camping-solaire.fr. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij/zij deze zelf invoert. De gebruiker van de site camping-solaire.fr wordt dan geïnformeerd of hij/zij verplicht is om deze gegevens te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt elke gebruiker over een recht van toegang tot, wijziging van en verzet tegen de persoonsgegevens die betrekking op hem/haar hebben, door zijn/haar schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Persoonsgegevens van de gebruiker van de site camping-solaire.fr worden niet zonder zijn of haar medeweten openbaar gemaakt, noch uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden. Alleen bij overname van CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH en zijn rechten kunnen de voornoemde gegevens worden overgedragen aan de eventuele koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens heeft ten opzichte van de gebruiker van de site camping-solaire.fr.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de (Franse) wet van 1 juli 1998, omzetting van de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De website camping-solaire.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, aangebracht met toestemming van CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH. CAMPING SOLAIRE DU PETIT BUECH kan de inhoud van de aldus bezochte sites niet controleren en kan hiervoor daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door te navigeren op de site camping-solaire.fr kunnen er cookies op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en om de regelmaat van het bezoek aan de site te kunnen meten.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn/haar computer echter als volgt configureren om de plaatsing van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (het tandwieltje rechtsboven) / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestigen met Ok.

In Firefox: Klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de Bewaarregels in op: Gebruik aangepaste instellingen voor zoekgeschiedenis. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (het tandwieltje) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de rubriek ‘Privacy’ op ‘Inhoudsinstellingen’.  In de rubriek ‘Cookies’ kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (drie horizontale streepjes) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de rubriek ‘Privacy’ op voorkeuren. In de rubriek ‘Privacy’ kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site camping-solaire.fr is onderworpen aan het Franse recht. Uitsluitend de rechtbanken van Parijs zijn bevoegd.

10. De belangrijkste relevante wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: informatie die, in welke vorm ook, al dan niet rechtstreeks, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie deze informatie betrekking heeft (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).